Conclusie van ministerie dat KHN niets te verwijten valt is onjuist

Volg ons op Facebook en Twitter

Veldhoven | 15 april 2016

Onlangs ontvingen wij de reactie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op onze brief van 15 februari jl. waarin wij een verzoek hadden ingediend tot uitstel van de invoeringsdatum van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca, dit naar aanleiding van diverse klachten over de handelswijze van KHN als nieuwe codehouder.

Volgens het ministerie zou er geen aanleiding om het codehouderschap van KHN in twijfel te trekken. Bij haar argumentatie ging het ministerie alleen in op één van de vier klachten die wij in onze brief hadden geformuleerd. Om precies te zijn onze klacht over de hoogte van de prijs van het boek uitgegeven door KHN met daarin de nieuwe Hygiënecode voor de horeca, welke tekst KHN vooralsnog niet alom beschikbaar wil stellen en daarmee naar onze mening ook nog eens het gebruik van de code onnodig belemmert.

Het ministerie geeft in haar reactie aan dat de hoogte van de prijs en het bevoordelen van eigen leden overeenkomt met de werkwijze van andere codehouders. Dit is samen met het niet alom beschikbaar stellen van de code precies de kern van het probleem wat we met ons initiatief aan de orde stellen. Mede gezien deze reactie en de reacties die wij via deze website vanuit andere branches hebben ontvangen, blijkt dit niet alleen een probleem voor de horeca te zijn.

KHN maakt zich, net zoals kennelijk een aantal andere brancheorganisaties, bewust of onbewust schuldig aan het commercieel gebruiken van het codehouderschap, welk houderschap KHN heeft verkregen na het opheffen van de bedrijfschappen. Echter dienen codehouders volgens geldende afspraken met het ministerie de hygiënecode beschikbaar te stellen aan alle bedrijven die behoren tot de sector die zij vertegenwoordigen, alsook aan aangrenzende sectoren waarin de code toegepast kan worden. Het beschikbaar stellen mag volgens een besluit van het ministerie, welk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 1999, nr. 35 / pag. 5, tegen ten hoogste de kostprijs.

Gezien deze publicatie in de Staatscourant is de conclusie van het ministerie dat KHN als codehouder niets te verwijten dan ook onjuist. De eerder gemaakte rekensom laat zien dat de prijsstelling van € 100 per exemplaar ver boven de kostprijs ligt. Bovendien zijn wij van mening dat KHN op basis van het gepubliceerde haar leden niet mag bevoordelen met een korting van 70%. KHN laat de korting die zij als codehouder geeft aan haar leden, als het ware betalen door 40.000 horecabedrijven die geen lid zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van de wetgeving. KHN dient als codehouder het branchebelang boven het verenigingsbelang te stellen!

In onze brief van vandaag verzoeken wij het ministerie om onze brief d.d. 15 februari jl. opnieuw in behandeling te nemen en zoals voorgesteld KHN zo nodig het houderschap te ontnemen en de Hygiënecode voor de horeca onder te laten brengen in een onafhankelijke stichting, waarin ook andere horecaverenigingen en belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Dat de inwerkingtreding van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca niet meer kan worden uitgesteld hebben wij begrip. Omdat dit min of meer in de lijn der verwachting lag waren wij daarom al gestart met het vervaardigen van publicaties als alternatief voor het veel te dure boek van codehouder KHN. Alle horecabedrijven en bedrijven van aangrenzende sectoren kunnen naast de publicatie van KHN, met daarin de tekst van de nieuwe hygiënecode, nu inmiddels ook de door ons ontwikkelde goedkopere alternatieve hulpmiddelen bestellen. Wanneer bedrijven volgens in deze middelen uitgewerkte basisvoorwaarden en procedures handelen, kan er in principe van worden uitgegaan dat aan de HACCP-beginselen wordt voldaan, die voor horecabedrijven gelden vanaf 1 april 2016. Meer informatie over de verschillende beschikbare publicaties kunt u vinden op de website www.voedselhygienehandboek.nl.

Lees hier de brief die wij 15 april verstuurd hebben aan het ministerie

Reactie op brief aan minister Schippers teleurstellend

Volg ons op Facebook en Twitter

Veldhoven | 25 maart 2016

Op onze brief aan minister Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we deze week een antwoord ontvangen (klik hier om de brief in te zien). De reactie is teleurstellend en heeft de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie – die de brief heeft beantwoord – naar onze mening zich iets te gemakkelijk van af willen maken. KHN zou als codehouder niets te verwijten zijn. Wij zijn het met deze reactie van het ministerie niet eens en zullen komende week hierop schriftelijk reageren.

Ministerie van VWS zet wel een eerste stap

Onze actie en onze brief aan het ministerie lijkt wel het een en ander in beweging te hebben gezet. Zo is tijdens het laatste ROW-overleg, Regulier Overleg Warenwet op het Ministerie van VWS, gesproken over de prijs die berekend mag worden door de codehouders voor het beschikbaar stellen van de code. Zie twee afbeeldingen van het conceptverslag van de vergadering van 7 maart jl.. Zoals je kunt lezen wordt bij het volgende overleg (maandag 6 juni) de oorspronkelijke uitgangspunten van het houderschap op de agenda geplaatst. De procedures hiervoor zijn in 1999 door de toenmalige minister van VWS bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarin staat duidelijk dat de code ten hoogste tegen kostprijs beschikbaar gesteld mag worden. Dit lijkt de eerste stap die door het ministerie gezet wordt om ALLE codehouders weer op het rechte pad te krijgen. Met nadruk op ‘alle’ codehouders, want niet alleen vanuit de horeca hebben we via deze website reacties mogen ontvangen, ook in andere sectoren blijkt er veel onvrede te bestaan over de wijze waarop hun codehouder zich opstelt richting de bedrijven die zij vertegenwoordigen.

Voorwaarden die aan KHN gesteld zijn bij overdracht houderschap

Bij de overdracht van het houderschap van de ‘Hygiënecode voor de horeca’ aan Koninklijke Horeca Nederland zijn door het Bedrijfschap Horeca en Catering duidelijke voorwaarden gesteld. Één van die voorwaarden was dat de hygiënecode beschikbaar zou blijven voor de gehele horeca-branche, dus ook voor niet KHN-leden. KHN heeft zich hieraan gecommitteerd. De overdracht in 2014 omvatte de gehele dienstverlening en informatieverstrekking, inclusief alle online- en offline-materialen(zoals drukwerk). Op 1 januari 2014 heeft de inhoudelijke overdracht plaatsgevonden en is KHN voor alle horecabedrijven (dus ook voor niet-KHN-leden) aanspreekpunt geworden voor het ministerie van VWS. Het verenigingsbelang werd daarmee ondergeschikt. Branchebelang boven het verenigingsbelang!

Alternatieve hulpmiddelen voor het toepassen van de hygiënecode beschikbaar

Omdat we er al vanuit waren gegaan dat de minister de invoeringsdatum van 1 april 2016 niet zou uitstellen, zijn we in de tussentijd doorgegaan met het ontwikkelen van een alternatief voor het veel te dure boek van KHN. Zowel de Horeca Alliantie – het samenwerkingsverband tussen het Nederlands Horeca Gilde, de Vereniging Chinese Horeca Ondernemers en Natte Horeca Nederland – als de Vereniging Professionele Frituurders hebben ieder voor hun leden een boek ontwikkeld, waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften die vanaf 1 april 2016 van kracht zijn. De linken van de bestelpagina’s voor deze boeken, alsmede de boeken van KHN, vindt u op www.voedselhygienehandboek.nl.

Informatieve website VoedselHygieneHandboek.nl

Op www.voedselhygienehandboek.nl vindt u informatie over de nieuwe Hygiënecode voor de horeca en over de verschillende boeken die u behulpzaam kunnen zijn bij het correct toepassen van de HACCP-beginselen. Bij het toepassen van de uitgewerkte basisvoorwaarden en procedures uit deze boeken, dan kan er in principe van worden uitgegaan dat aan alle wet- en regelgeving rondom voedselveilig werken wordt voldaan, die voor uw bedrijf gelden vanaf 1 april 2016. De NVWA die hierop toeziet is op de hoogte van het door ons ontwikkelde hand- en werkboek.

Passage_Conceptverslag_ROW_7-maart-2016-001

Passage_Conceptverslag_ROW_7-maart-2016-002

 

Brief aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volg ons op Facebook en Twitter

Dinsdag, 16 februari 2016

Zoals eerder aangekondigd hebben we Minister Schippers een brief gestuurd waarin we haar verzoeken om de invoering van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca uit te stellen naar aanleiding van klachten over Koninklijke Horeca Nederland als codehouder.

In deze brief vragen wij de minister om KHN aan te spreken op diens verantwoordelijkheid als houder van de Hygiënecode voor de horeca. Wij vragen haar ook om KHN te sommeren de prijsstelling direct aan te passen en tot terugbetaling te dwingen aan die afnemers die voor de Hygiënecode meer dan de kostprijs hebben betaald. Deskundigen schatten de maximale kostprijs bij deze oplage op circa 15 euro per exemplaar.

Mocht KHN hier niet aan willen voldoen, dan hebben we de minister gevraagd KHN het houderschap te ontnemen en dit onder te laten brengen binnen een onafhankelijke stichting, waarin ook de andere verenigingen en belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. We hebben de minister gevraagd om tot die tijd de ingangsdatum van de nieuwe code uit te stellen.

Wij willen voorkomen dat er meerdere Hygiënecodes voor de horeca ingediend gaan worden. Dit zou de rol van het Regulier Overleg Warenwet en het werk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ernstig bemoeilijken. Het hebben van één code is voor iedereen van belang, maar dan wel een die toegankelijk is voor alle gebruikers, ook digitaal.

Om te zorgen dat de leden van de vier verenigingen – de initiatiefnemers van deze website – per 1 april 2016 kunnen voldoen aan de aangepaste HACCP-richtlijnen, komen zij voor hun achterban met een handboek. Deze handboeken worden vanzelfsprekend ook aan niet-leden beschikbaar gesteld.

Lees hier de volledige inhoud van de brief aan mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

KHN gaat te ver

Volg ons op Facebook en Twitter

Dinsdag, 26 januari 2016

De initiatiefnemers (Nederlands Horeca Gilde, Vereniging Chinese Horeca Ondernemers, Natte Horeca Nederland en Vereniging Professionele Frituurders) van deze website vinden dat KHN misbruik maakt van het houderschap van de Hygiënecode voor de horeca. We willen onze leden hierover gezamenlijk informeren en ons standpunt toelichten. Wij willen dat KHN als houder van de hygiënecode zo snel mogelijk haar verantwoordelijkheid neemt en de code tegen kostprijs aan bedrijven beschikbaar stelt.

Door politieke besluitvorming is het Bedrijfschap Horeca en Catering opgeheven per 1 januari 2015. Het Bedrijfschap was tot die datum de officiële codehouder van de Hygiënecode voor de Horeca. Het Bedrijfschap zette zich tot 2015 in voor een gezonde en professionele bedrijfstak, waarbij alles draaide om modern ondernemerschap en vakmanschap. Dat deden ze klantgericht, objectief en belangeloos.

Door het opheffen van het Bedrijfschap is het houderschap van de Hygiënecode voor de horeca terechtgekomen bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hiermee heeft deze organisatie de taak op zich genomen om de code verder te onderhouden en beschikbaar te stellen voor iedereen die bedrijfsmatig dranken, spijzen of maaltijden verstrekt voor gebruik ter plaatse of deze bezorgt aan derden.

Tot voor kort kon iedereen het boek met daarin de Hygiënecode voor de horeca voor een redelijke prijs aanschaffen of kon de code gewoon gratis digitaal geraadpleegd worden. En omdat deze modulair was opgebouwd konden gebruikers de code zelf online op maat samenstellen, downloaden en uitprinten. Minder pagina’s, meer maatwerk!

Tot onze verbijstering wordt de nieuwe hygiënecode, waarin een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, nu door KHN als houder van de code aangeboden voor € 100 en krijgen haar leden 70% korting! Dat je je leden voordelen wil bieden is begrijpelijk, maar niet als je de verantwoordelijkheid naar je toe hebt getrokken voor het houderschap van een hygiënecode voor alle horecabedrijven. Het is zelfs bij wet bepaald dat de houder de goedgekeurde code aan iedereen beschikbaar moet stellen, al dan niet tegen een vergoeding die niet meer mag bedragen dan de kostprijs.

Wij vinden dan ook een prijs van € 100 niet acceptabel en met het geven van 70% korting aan haar leden gaat KHN haar boekje te buiten. Met een simpele rekensom tonen we aan dat KHN het houderschap niet waardig is. Wat vind jij van de handelswijze van KHN betreffende de invulling van haar houderschap van de Hygiënecode voor de horeca?

— Geef je mening —

De rekensom

Ondernemers die lid zijn van KHN kunnen het boek met daarin de hygiënecode voor de horeca aanschaffen voor € 30. Anderen kunnen het boek kopen voor € 100.

KHN zegt 20.000 leden te hebben. Dit komt neer op 20.000 x € 30 = € 600.000 aan inkomsten.

Daarnaast hebben we in Nederland nog 36.745 horecabedrijven die géén lid zijn van KHN en volgens de codehouder (KHN) het boek vóór 1 april in huis moeten hebben (Let op: dit is niet het geval. Zie kopje misleidende tekst). Deze bedrijven kunnen het boek kopen voor € 100. Dit levert KHN nog eens 36.745 x € 100 = € 3.674.500 op!

Bovenstaande rekensom laat zien dat het uiteindelijk om een bedrag gaat van meer dan € 4.000.000! Dat heeft helemaal niets meer met de kostprijs te maken.

Maar hier blijft het niet bij! Veel andere type bedrijven maken ook gebruik van de code. Denk hierbij aan cateraars en sport- en bedrijfskantines. Dat zijn nog eens tenminste evenzoveel bedrijven die het boek volgens KHN zouden moeten aanschaffen.

Misleidende tekst

Ook de tekst waarmee KHN de nieuwe Hygiënecode onder de aandacht brengt is misleidend. Deze wekt de indruk dat je – om per 1 april 2016 aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid te kunnen blijven voldoen – de nieuwe Hygiënecode in huis moet hebben. Dit is nadrukkelijk niet het geval. Je bent wel wettelijk verplicht om volgens de nieuwe code te werken.

Bovendien vertelt KHN (nog) niet dat je, net zoals bij de oude hygiënecode, ook de nieuwe code weer op maat kunt samenstellen, downloaden en uitprinten. De tekst is door KHN in elk geval nog niet online geplaatst. We zijn benieuwd wanneer dit gebeurt.

KHN is wat ons betreft het houderschap niet waardig

Daar waar het Bedrijfschap Horeca en Catering belangeloos horecabedrijven voorzag van de hygiënecode en objectieve informatie, handelt KHN als codehouder als een commercieel bedrijf en niet als belangenorganisatie voor alle horecabedrijven.

Als initiatiefnemers van deze site vinden wij het handelen van KHN, als houder van de Hygiënecode voor de horeca, ongepast. We dienen dan ook gezamenlijk een klacht in bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Afhankelijk van de reactie van het Ministerie komen we indien nodig zelf met een praktisch handboek (digitaal en op papier) dat onze leden gaat helpen bij het werken volgens de HACCP-beginselen.

Geef je mening

Door middel van het onderstaande formulier kun je jouw mening geven omtrent de bovenstaande ontwikkeling betreffende de Hygiënecode 2016. We vernemen graag van je of je het eens of oneens bent met het handelen van KHN als houder van de Hygiënecode 2016. Via het opgegeven e-mailadres houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en de stappen die we verder zullen ondernemen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van een van de initiatiefnemers of door middel van het onderstaande contactformulier.